Hidroizolacija otvorenih parking prostora sa poliuretanskom tečnom membranom ISOFLEX-PU 500 i TOPCOAT-PU 720, kao završnim poliuretanskim alifatičnim premazom, sa efektom smanjenog klizanja

 

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOFLEX-PU 500 Jednokomponentna poliuretanska tečna hidroizolaciona membrane za ravne krovove

TOPCOAT-PU 720 Jednokomponentni alifatični, elastiči poliuretanski završni premaz

PRIMER-PU 100 Jednokomponentni poliuretanski osnovni premaz

PRIMER-PU 140 Dvokomponentni poliuretanski osnovni premaz za površine sa povećanim sadržajem vlage

DUROCRET-PLUS Polimer-modifikovani, reparaturni cementni malter ojačan vlaknima

POLIESTERSKA TKANINA 60 g/m² Poliesterska tkanina za armiranje hidroizolacionih slojeva

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Poliuretanske mase za zaptivanje

ACCELERATOR 5000 Specijalni ubrzivač vezivanja za ISOFLEX-PU 500

 

I. PRIRODA PROBLEMA- ZAHTEVI

Hidroizolacija izloženih betonskih ploča koje će se koristiti kao otvoreni automobilski parking sa lakšim saobraćajem je potrebno da pokaže posebnu otpornost na atmosferske uticaje, pouzdanost i izdržljivost, kao i elastičnost i dobru prionjivost na podlogu, pored obezbeđivanja potpune vodonepropusnosti. Završna, izložena površina bi trebalo da poseduje otpornost na mehanička opterećenja i abraziju, kao i da obezbedi dugoročnu otpornost na UV zračenje.

 

II. REŠENJE

Ovi zahtevi su u potpunosti ispunjeni sistemom poliuretanskih tečnih proizvoda ISOFLEX-PU 500 i TOPCOAT-PU 720. ISOFLEX-PU 500 je jednokomponentna poliuretanska hidroizolaciona tečna membrane za ravne krovove koja čini osnovni sloj u sistemu, dok je TOPCOAT-PU 720 jednokomponentni alifatični, elastični poliuretanski završni premaz koji sačinjava završni – izloženi sloj sistema.

Ovaj sistem od dva proizvoda poseduje izvrsnu adheziju na podlogu, visoku fleksibilnost, odličnu otpornost na atmosferske uticaje i UV radijaciju. On nudi visoku otpornost na stajaću vodu, tako da ga je moguće primeniti i na površinama sa lošije izvedenim nagibom.

Ovaj sistem stvara kontinualnu elastičnu membranu sa izvrsnim mehaničkim svojstvima, bez šavova i sastava i namenjen je za kompletnu hidroizolacionu zaštitu betonskih površina koje će biti korišćene kao parking prostor za automobile.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

Podloga mora biti suva (sadržaj vlage < 4%), stabilna i bez slabo vezanih čestica, prašine itd.

Lokalne popravke betonskih elemenata se izvode pomoću polimerom modifikovanog, vlaknima ojačanog cementnog maltera tipa PCC R3 – DUROCRET-PLUS.

 

Prajmerisanje podloge

Pošto se materijal koji je korišćen za nivelisanje površine osušio, na čistu, suvu cementom vezanu površinu (sadržaj vlage <4%) nanosimo jednokomponenti poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100. Prajmer se ravnomerno nanosi na površinu pomoću četke, valjka ili prskanjem.

Potrošnja poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

U slučaju da je sadržaj vlage u podlozi veći od 4%, tada se PRIMER-PU 140, poliuretanski dvokomponentni prajmer za površine sa povećanim sadržajem vlage nanosi umesto poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100.

Potrošnja PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Prsline na površini (šire od 1 mm) moraju biti prvo lokalno prajmerisane i zaptivene sa poliuretanskim zaptivačima FLEX PU-30 S or FLEX PU-50 S. U slučaju da su prsline manje od 1 mm, dodatno zaptivanje nije potrebno.

 

Nanošenje poliuretanske tečne membrane ISOFLEX-PU 500

Poliuretanska tečna membrana ISOFLEX-PU 500, se nanosi valjkom u tri sloja. Usled velikih sila smicanja kao posledice kretanja automobila po površini parking, neophodno je potpuno armiranje poliuretanske tečne membrane ISOFLEX-PU 500 sa poliesterskom tkaninom gustine 60 g/m² u 100 cm širokim trakama koje se međusobno preklapaj 5-10 cm. U cilju propisanog potapanja poliesterskog platna u masu ISOFLEX-PU 500 neophodno je pratiti sledeću proceduru:

U toku nanošenja prvog sloja poliuretanske tečne membrane ISOFLEX-PU 500, najmanje 2-3 sata nakon nanošenja poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100, dok je površina još po malo lepljiva, ISOFLEX-PU 500 se nanosi parcijalno u trakama širine oko 100 cm (približno širini traka za armiranje) i dok je materijal još uvek svež, traka od poliesterskog platna se postavlja i utapa. Ova procedura se ponavlja na celokupnoj površini.

Zatim, slede još dva sloja poliuretanske tečne membrane ISOFLEX-PU 500, potpuno prekrivajući ojačanje.

ISOFLEX-PU 500 se takođe može nanositi uz dodatak ACCELERATOR 5000. ACCELERATOR 5000 je specijalni ubrzivač za ISOFLEX-PU 500 koji omogućuje ugradnju pri nižim temperaturama i u debljim slojevima. Takođe, povećava tiksotropiju i mehaničku otpornost premaza ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja poliuretanske hidroizolacione tečne membrane za krovove ISOFLEX- PU 500: 2,00-2,25 kg/m², u zavisnosti od podloge.

Hidroizolacija se proširuje i na vertikalne površine do visine od barem 15-20 cm, u cilju formiranja vodonepropusnog bazena.

 

Formiranje površine smanjene klizavosti

U cilju stvaranja traženog nivoa protivkliznosti površine, potrebno je pratiti sledeću procedure: u poslednji sloj poliuretanske hidroizolasione membrane ISOFLEX-PU 500 dok je još uvek sveža posipa se kvarcni pesak granulacije 0,3-0,8 mm. kvarcni pesak je neophodno da bude u potpunosti suv. Nakon sušenja i očvršćavanja poliuretanske tečne membrane ISOFLEX-PU 500, nevezane čestice peska se usisavaju sa odgovarajućim usisivačem.

Potrošnja kvarcnog peska: cca. 2,5-3 kg/m².

 

Ugradnja TOPCOAT-PU 720

Čim se poslednji sloj poliuretanske hidroizolacione tečne membrane ISOFLEX-PU 500 osušio i nevezani posip od kvarcnog peska usisan, celokupna površina se premazuje sa jednokomponentnim poliuretanskim, alifatičnim, elastičnim premazom TOPCOAT-PU 720. Premaz TOPCOAT-PU 720 se nanosi valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi unakrsno u odnosu na prvi, nakon 4-24 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Potrošnja alifatičnog elastičnog poliuretanskog premaza TOPCOAT-PU 720: 0,40-0,45 kg/m², u zavisnosti od podloge.

 

IV. UPOZORENJA

  • Temperature prilikom ugradnje i očvršćavanja materijala bi trebalo da bude između +5ºC i +35ºC.
  • Maksimalna potrošnja ISOFLEX-PU 500 po sloju ne bi trebalo da prelazi 750 g/m². Sa dodatkom ubrzivača ACCELERATOR 5000 debljina pojedinačnog sloja ne bi trebalo da prelazi 1,25 kg/m².
  • Izbegavati intenzivno mešanje proizvoda ISOFLEX-PU 500 i TOPCOAT-PU 720 u cilju sprečavanja zarobljavanja vazduha u materijalu.
  • Konsultujte upustva o merama predostrožnosti i beezbednoj upotrebi materijala koja su data na pakovanju.
  • ISOFLEX-PU 500 može da se nanosi pri temperatusi vazduha od najmanje 5ºC, pri čemu je temperatura podloge najmanje 3ºC iznad tačke rošenja. Maksimalna temperature prilikom nanošenja je približno 35ºC. Niske temperature usporavaju vezivanje, dok ga visoke temperature ubrzavaju. Visoke vrednosti vlage u vazduhu mogu uticati na konačan izgled membrane.